กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 ส.ค. 2559
โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุไทย ดำเนินการโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา .. อ่านต่อ (read more)
การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เดือนมกราคม 2560
6 ก.พ. 2560
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เดือนมกราคม 2560 (30 มกราคม 2560) ดังนี้ 1.อุปกรณ์ตัดใบอ้อย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เลขคำขอ 1603000491 เลขรับจดทะเบียน 12361 /2.อุปกรณ์เกลี .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ