ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร
กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561
29 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จำนวน 11 ผลงาน ดังนีี้ 1.ผลิตภัณฑ์สำหรับหมักเนื้อสัตว์ที่ม .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
7 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 14 ผลงาน ดังนี้ 1. ระบบสัญญาณไฟเตือนคนข้ามถนนแ .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 ธ.ค. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ 1.เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ วิทยาลัยการอาช .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ