กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
28 ส.ค. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 1. เครื่องรีดผ้าแบบลูกกลิ้งด้วยขดลวดไฟฟ้า วิทยาลัย .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เดือนกรกฎาคม 2560
7 ส.ค. 2560
ตามที่ สอศ. ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ปรากาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 1.อุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำขาด วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เลขที่คำขอ 1603001650 เลขที่อ .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ