กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
7 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 14 ผลงาน ดังนี้ 1. ระบบสัญญาณไฟเตือนคนข้ามถนนแ .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561
7 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้ 1. กรรมวิธีการผลิตผักปลังผสมกระเจี๊ .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 ธ.ค. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ 1.เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ วิทยาลัยการอาช .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ