ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1. เลขที่คำขอ : 0303001266
วันที่ขอ : 26 พ.ย. 2546
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1488
เลขที่สิทธิบัตร : 1488
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ถ่ายเทน้ำระบบกาลักน้ำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัชวาล คำเพชรดี
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รายละเอียด
2. เลขที่คำขอ : 0401000357
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2549
เลขที่ประกาศ : 79049
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย ,นายศราวุธ เถาะรอด ,นายปิยะบุตร ทิพย์คงคา
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รายละเอียด
3. เลขที่คำขอ : 0401000358
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่ประกาศ : 65817
เลขที่สิทธิบัตร : 22823
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพ่นทรายระบบอากาศหมุนเวียน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายรพีพัฒน์ วัฒนพันธุ์ ,นายวีรยุทธ ภูมรินทร์ ,นายศักดิ์ดา ทองอ่อน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายละเอียด
4. เลขที่คำขอ : 0401000359
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่ประกาศ : 65818
เลขที่สิทธิบัตร : 22824
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใช้ใหม่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมชาย แคฝอย ,นายอุปกรณ์ เกษม ,นายจำนง ขันกสิกรรม ,นายชัชวาล รุ่งเรืองบางชัน ,นายสุนทร วราโชค
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รายละเอียด
5. เลขที่คำขอ : 0401000360
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่ประกาศ : 65819
เลขที่สิทธิบัตร : 22825
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นและแยกน้ำมันหอมระเหย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมชาย แคฝอย ,นายสุริยาวุธ ทองเที่ยง ,นายอุปกรณ์ เกษม ,นายไพโรจน์ อนงคณะศักดิ์ ,นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รายละเอียด
6. เลขที่คำขอ : 0401000361
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่ประกาศ : 65820
เลขที่สิทธิบัตร : 22826
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เรือชูชีพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพนม แสงแก้ว ,นายวิทยา นิลกำเนิด ,นายกนุสิทธิ์ โพธิ์นา ,นายประสิทธิ์ กามาพร
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รายละเอียด
7. เลขที่คำขอ : 0402000363
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2549
เลขที่ประกาศ : 78964
เลขที่สิทธิบัตร : 24130
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับลูกประคบ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวันเพ็ญ จิตต์เจริญธรรม ,นางสาวกุญชรี เต็มเปี่ยม ,นางสาวสุมนทิพย์ แสงไพโรจน์ ,นางอารี ด้วงกำเหนิด
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รายละเอียด
8. เลขที่คำขอ : 0403000093
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1474
เลขที่สิทธิบัตร : 1474
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แท่นบรรยายปรับระดับความสูงได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศิพัฒน์ เรียงรุ่งโรจน์, นายนาวิน อินทรีย์วงศ์, นายสุธี ไทยเกิด, นายเซฟ ดีศรีเมือง, นายศรศิลป์ บุญอิ่ม
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด
9. เลขที่คำขอ : 0403000094
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1475
เลขที่สิทธิบัตร : 1475
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตน้ำมันจากพืชทางการเกษตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสายรุ้ง กล่ำเจริญ, นายชัชวาล แสงแก้ว, นายคนองเดช ดาวสุข, นายพิราม ภารังกูล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
10. เลขที่คำขอ : 0403000095
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1476
เลขที่สิทธิบัตร : 1476
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ปากกาจับงานเชื่อมฉาก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพงษ์ดิตร วิริยพลปรีชา ,นายเทียนชัย คละประสงค์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รายละเอียด
 
       (1)   2    3    4    5    6    7    8    9    10         of 171 page(s) 1707 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ