ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
11. เลขที่คำขอ : 0403000096
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1477
เลขที่สิทธิบัตร : 1477
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเติมปุ๋ยในแปลงเกษตรจากฟางข้าว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รายละเอียด
12. เลขที่คำขอ : 0403000097
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1478
เลขที่สิทธิบัตร : 1478
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หน้ากากป้องกันแสงและควันสำหรับการเชื่อมไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ,นายประพจน์ จุลเดชะ ,นายชัยพร ญาณสุคนธ์ ,นายสายชล หมีวงษ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รายละเอียด
13. เลขที่คำขอ : 0403000098
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1479
เลขที่สิทธิบัตร : 1479
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยเจาะในแนวตั้ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ,นายประพจน์ จุลเดชะ ,นายชัยพร ญาณสุคนธ์ ,นายสายชล หมีวงษ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รายละเอียด
14. เลขที่คำขอ : 0403000099
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1480
เลขที่สิทธิบัตร : 1480
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมแบบปกคลุมด้วยแก๊สเฉื่อยสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรศักดิ์ สุนทร ,นายวันชัย เสาวรส ,นายณรงค์ อภิชาติบรรลือ ,นายเอกพล ปริพินิจฉัย ,นายอดิสรณ์ โพธิ์แก้ว
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รายละเอียด
15. เลขที่คำขอ : 0403000100
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1481
เลขที่สิทธิบัตร : 1481
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องส่งลวดนำสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอุทัย สุมามาลย์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายละเอียด
16. เลขที่คำขอ : 0403000101
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1482
เลขที่สิทธิบัตร : 1482
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องจับแมลงวัน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิวิทย์ บุญเจริญ, นายสุเวช อินทระ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
รายละเอียด
17. เลขที่คำขอ : 0403000102
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1483
เลขที่สิทธิบัตร : 1483
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยเดิน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณพพร พรอินทร์ ,นายอภิชาติ บงแก้ว ,นายชิตพล ถุนจันทร์ ,นายเกียรติศักดิ์ กองสี ,นายณัฐพล บุตรโยจันโท ,นายสดใส สันจันดา
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รายละเอียด
18. เลขที่คำขอ : 0403000103
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1484
เลขที่สิทธิบัตร : 1484
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นน้ำยาเคมี
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพานิช ชัยฤกษ์ ,นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ ,นายมนัส ชิณการณ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รายละเอียด
19. เลขที่คำขอ : 0403000104
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1485
เลขที่สิทธิบัตร : 1485
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประคบร้อนด้วยไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวันเพ็ญ จิตต์เจริญธรรม ,นางสาวกุญชรี เต็มเปี่ยม ,นางสาวสุมนทิพย์ แสงไพโรจน์ ,นางอารี ด้วงกำเหนิด
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รายละเอียด
20. เลขที่คำขอ : 0403000105
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1486
เลขที่สิทธิบัตร : 1486
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณรงค์ ทองเกษม, นายวิทยา สินาลัย, นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รายละเอียด
 
       (2)   3    4    5    6    7    8    9    10    11         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ