ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
101. เลขที่คำขอ : 0601004543
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92113
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องแยกเหรียญกษาปณ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนุกูล แก้วกลม, นางพรรนรี ทองคำ, นายอนุชัย เอี่ยมแก้ว
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รายละเอียด
102. เลขที่คำขอ : 0602000878
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ที่ทับกระดาษ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รายละเอียด
103. เลขที่คำขอ : 0602000879
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ที่ทับกระดาษ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รายละเอียด
104. เลขที่คำขอ : 0602000880
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ที่ทับกระดาษ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รายละเอียด
105. เลขที่คำขอ : 0602000881
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2552
เลขที่ประกาศ : 97211
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : บรรจุภัณฑ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รายละเอียด
106. เลขที่คำขอ : 0602000882
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2552
เลขที่ประกาศ : 97212
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : บรรจุภัณฑ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รายละเอียด
107. เลขที่คำขอ : 0602002724
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ผลิตภัณฑ์จากรังไหม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอภิรดี ภูผาสุข, นางทิพวัลย์ สุปะติ, นายอำนวย สุปะติ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รายละเอียด
108. เลขที่คำขอ : 0602002725
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ปกสำหรับใส่สมุดบันทึก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอำพร สุคนธรัตนสุข
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รายละเอียด
109. เลขที่คำขอ : 0602002726
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อ่างล้างหน้าหินทราย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาววิชุกร พุฒกลาง, นายชัชวาล คำเพชรดี, นายดนัย สีอ่อนนอก, นายเจริญ บุญใบ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
110. เลขที่คำขอ : 0602002727
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 2557
เลขที่ประกาศ : 136391
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ พรมทา, นายธนพัฒน์ บุตรอุดร, นายสำรวย โพธิสาย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รายละเอียด
 
         2    3    4    5    6    7    8    9    10  (11)        of 171 page(s) 1707 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ