ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
111. เลขที่คำขอ : 0602002728
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ลวดลายบนฝาบรรจุภัณฑ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวทัญญู บุตรศรี, นายกิตติพงษ์ แสนสระดี, นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รายละเอียด
112. เลขที่คำขอ : 0602002729
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แปรผันอากาศสำหรับติดตั้งที่ท่อร่วมไอดีของยานพาหนะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิวัฒน์ ดำรงจิตติ, นายปริญญา พิสัยพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รายละเอียด
113. เลขที่คำขอ : 0602002746
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพิทักษ์ อุปัญญ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รายละเอียด
114. เลขที่คำขอ : 0602002747
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยกดปุ่มสำหรับเมาส์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกรุงศรี สุพรศิลป์
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รายละเอียด
115. เลขที่คำขอ : 0602002748
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เมาส์คอมพิวเตอร์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกรุงศรี สุพรศิลป์
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รายละเอียด
116. เลขที่คำขอ : 0602002749
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เลื่อนและจับยึดท่อ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเอกรัก ถ้วนคำ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
รายละเอียด
117. เลขที่คำขอ : 0602002750
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ลวดลายของผ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางจุฬาลักษณ์ คำมุข ,นายสุทัต ลี้จินดา ,นางอรุณี ลี้จินดา ,นางปรียา ปันธิยะ ,นางสุพรรณี อนุพันธิกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รายละเอียด
118. เลขที่คำขอ : 0602002751
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เชิงเทียน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุกัญญา พริบไหว
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รายละเอียด
119. เลขที่คำขอ : 0602002752
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาววิยาดา ธนาธินาถพงศ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รายละเอียด
120. เลขที่คำขอ : 0602002753
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ผลิตภัณฑ์เก้าอี้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวพัชรา ดวงเวียง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รายละเอียด
 
         3    4    5    6    7    8    9    10    11  (12)        of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ