ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1381. เลขที่คำขอ : 1703000420
วันที่ขอ : 10 มี.ค. 2560
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอุมาพร แขดอน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รายละเอียด
1382. เลขที่คำขอ : 1730300381
วันที่ขอ : 6 มี.ค. 2560
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเอกชัย แสวงงาม, นายส่งศักดิ์ ปาผล, นายวสันต์ ทาระคำ, นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสารภี
รายละเอียด
1383. เลขที่คำขอ : 1801000765
วันที่ขอ : 6 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเทิดศักดิ์ ชมเชย , นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ , นายพสุรัตน์ พงสา ,นายธีรฉัตร วงศ์แหวน ,นายองค์อาจ รุ่งเรือง
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รายละเอียด
1384. เลขที่คำขอ : 1803000006
วันที่ขอ : 3 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศิวา จรูญเพ็ญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รายละเอียด
1385. เลขที่คำขอ : 1803000007
วันที่ขอ : 3 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางบันดาร เชยชะนันท์, นางกานดา ประสพธรรม, นางอัธยา พามนตรี, นายกิตติพงษ์ ประทุมภักดิ์ ,นางสาวศิริพักตร์ นาวารี
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
รายละเอียด
1386. เลขที่คำขอ : 1803000008
วันที่ขอ : 4 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทวีเกียรติ จันทะ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รายละเอียด
1387. เลขที่คำขอ : 1803000009
วันที่ขอ : 4 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุดใจ ปั้นทอง, นางสุจิตรา หนองนก, นายวิชชุภัทร์ พันธวงศ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
รายละเอียด
1388. เลขที่คำขอ : 1803000010
วันที่ขอ : 28 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล, นายวรพล ติวเฮือง, นายสรศักดิ์ เสน่ห์วงค์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
รายละเอียด
1389. เลขที่คำขอ : 1803000011
วันที่ขอ : 4 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพิเชษฐ์ ศรีทอง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รายละเอียด
1390. เลขที่คำขอ : 1803000012
วันที่ขอ : 4 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ ร.ต.กฤชพศ ฤทธิโคตร
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
รายละเอียด
 
         130    131    132    133    134    135    136    137    138  (139)        of 151 page(s) 1510 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ