ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1411. เลขที่คำขอ : 1803000125
วันที่ขอ : 18 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางระเบียบ ลำงาม, นางสาวรจนา วงศ์จันทร์, นายชาญชัย ลำงาม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รายละเอียด
1412. เลขที่คำขอ : 1803000166
วันที่ขอ : 22 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางระเบียบ ลำงาม, นางสาวรจนา วงศ์จันทร์, นายชาญชัย ลำงาม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รายละเอียด
1413. เลขที่คำขอ : 1803000167
วันที่ขอ : 22 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวทัญญู บุตรศรี, นายวุฒิไกร ขยันการ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
รายละเอียด
1414. เลขที่คำขอ : 1803000168
วันที่ขอ : 22 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวทัญญู บุตรศรี, นายวุฒิไกร ขยันการ, นายไพรัช แสนร่มเย็น
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
รายละเอียด
1415. เลขที่คำขอ : 1803000170
วันที่ขอ : 22 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวทัญญู บุตรศรี, นายวุฒิไกร ขยันการ, นายไพรัช แสนร่มเย็น
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
รายละเอียด
1416. เลขที่คำขอ : 1803000172
วันที่ขอ : 22 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพรัช แสนร่มเย็น, นายวุฒิไกร ขยันการ, นายวทัญญู บุตรศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
รายละเอียด
1417. เลขที่คำขอ : 1803000207
วันที่ขอ : 25 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสกล สร้อยวิเชียร, นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร, นางสาวนิตยา วิรุฬบุตร,นายวโรดม สายพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รายละเอียด
1418. เลขที่คำขอ : 1803000208
วันที่ขอ : 25 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมศักยพงษ์ ตัณฑ์สุระ, นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รายละเอียด
1419. เลขที่คำขอ : 1803000209
วันที่ขอ : 25 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายฐาปนา เจริญพร, นายสรยุทธ พันธ์ทอง, นายปรีชา โสภา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รายละเอียด
1420. เลขที่คำขอ : 1803000210
วันที่ขอ : 28 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสถิตย์ ไหมพรม, นายสำเร็จ บานสระ, นายจิรันดร เฉลียวไว, นายจิตรกร สมานมิตร, นายธโนดม เกลียวทอง
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รายละเอียด
 
       (142)   143    144    145    146    147    148    149    150    151         of 152 page(s) 1512 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ