ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1421. เลขที่คำขอ : 1803000211
วันที่ขอ : 25 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกฤษณะ วงมณี, นายครินทร์ เจริญมี, นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รายละเอียด
1422. เลขที่คำขอ : 1803000246
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชนะ สุทธิประภา, นายปรีชา พุทธเสน
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รายละเอียด
1423. เลขที่คำขอ : 1803000247
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัยวัตร ชาติมนตรี, ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รายละเอียด
1424. เลขที่คำขอ : 1803000248
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพศาล พรนฤชิตพงศ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียด
1425. เลขที่คำขอ : 1803000249
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : 14372
เลขที่สิทธิบัตร : 14372
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบล็อคเบรกหน้าจักรยานยนต์อัตโนมัติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิรุตน์ นันทชัยศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รายละเอียด
1426. เลขที่คำขอ : 1803000250
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14745
เลขที่สิทธิบัตร : 14745
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยจับวัตถุดิบสำหรับขูด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ, นายสุรพล ภูมิโคกรักษ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
1427. เลขที่คำขอ : 1803000251
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14746
เลขที่สิทธิบัตร : 14746
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์จับดอกตะปูตีฉาก/ฝ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวกรรณิกา วิรุฬห์รัตนกุล, นายประยูร นามใหม่, นายขวัญชัย วรสีห์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
1428. เลขที่คำขอ : 1803000252
วันที่ขอ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวพชรพร เพลงสันเทียะ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
1429. เลขที่คำขอ : 1803000259
วันที่ขอ : 29 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14147
เลขที่สิทธิบัตร : 14147
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคั้นน้ำมะนาวกึ่งอัตโนมัติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกมลรัตน์ ดีสภา, นายณัฐพล ชัยน้อย, นายเอกมล สาพูนคำ, นายวัชระพงษ์ หงส์บุญ, นายดุสิต ภูเยี่ยมใจ, นายธีระพงษ์ เพ็งนาม
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รายละเอียด
1430. เลขที่คำขอ : 1803000260
วันที่ขอ : 29 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14146
เลขที่สิทธิบัตร : 14146
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ถอดและประกอบบูชพัดลม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์, นายวรุตม์ ปัดถามา, นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์, นายกมลรัตน์ ดีสภา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รายละเอียด
 
         142  (143)   144    145    146    147    148    149    150    151         of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ