ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1431. เลขที่คำขอ : 1803000262
วันที่ขอ : 29 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธงชัย ชาบุดศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
รายละเอียด
1432. เลขที่คำขอ : 1803000278
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์, นางณัฐภัทร์ เพชรงาม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รายละเอียด
1433. เลขที่คำขอ : 1803000279
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวฤดี ปุสสลานนท์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รายละเอียด
1434. เลขที่คำขอ : 1803000280
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวฤดี ปุสสลานนท์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รายละเอียด
1435. เลขที่คำขอ : 1803000281
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวฤดี ปุสสลานนท์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รายละเอียด
1436. เลขที่คำขอ : 1803000282
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสลิล ดาวัน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รายละเอียด
1437. เลขที่คำขอ : 1803000283
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางณิชยา รัศมี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายละเอียด
1438. เลขที่คำขอ : 1803000284
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางณิชยา รัศมี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายละเอียด
1439. เลขที่คำขอ : 1803000285
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รายละเอียด
1440. เลขที่คำขอ : 1803000286
วันที่ขอ : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเทิดพร รัตน์อมรชัย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รายละเอียด
 
         142    143  (144)   145    146    147    148    149    150    151         of 152 page(s) 1512 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ