ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1441. เลขที่คำขอ : 1803000327
วันที่ขอ : 2 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รายละเอียด
1442. เลขที่คำขอ : 1803000328
วันที่ขอ : 2 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รายละเอียด
1443. เลขที่คำขอ : 1803000329
วันที่ขอ : 2 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รายละเอียด
1444. เลขที่คำขอ : 1803000330
วันที่ขอ : 2 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14217
เลขที่สิทธิบัตร : 14217
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรซอสมะละกอสำหรับปรุงอาหาร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมภพ อุตสาหะ
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รายละเอียด
1445. เลขที่คำขอ : 1803000331
วันที่ขอ : 2 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางฉวี ชินพัณณ์, นายจักรพันธ์ ชินพัณณ์, นางพิณทิรา บัวคงดี, นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รายละเอียด
1446. เลขที่คำขอ : 1803000355
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพิณทิรา บัวคงดี , นางฉวี ชินพัณณ์ , นางสาวผกาแก้ว จันทรชาศรี , นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ , นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รายละเอียด
1447. เลขที่คำขอ : 1803000356
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอภิวันท์ นิลกุล , นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์ , นางอาฐิตา เรศประดิษฐ์ , นางสาวลำพูน ศรีจันทร์อ่อน , นายนิธิพรรณ นาคินทร์
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รายละเอียด
1448. เลขที่คำขอ : 1803000357
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิรัช วิริยาลัย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รายละเอียด
1449. เลขที่คำขอ : 1803000358
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรีชา เหลืองอรุณชัย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รายละเอียด
1450. เลขที่คำขอ : 1803000359
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรีชา เหลืองอรุณชัย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รายละเอียด
 
         142    143    144  (145)   146    147    148    149    150    151         of 152 page(s) 1512 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ