ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1461. เลขที่คำขอ : 1803000396
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสิรินทร มูลสวัสดิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รายละเอียด
1462. เลขที่คำขอ : 1803000397
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14218
เลขที่สิทธิบัตร : 14218
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ครีมขัดรองเท้าจากใบมะยม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุกัญญา ธรรมสุขีโย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
รายละเอียด
1463. เลขที่คำขอ : 1803000398
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุกัลยา จันทร์จินดา
สถานศึกษา : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
รายละเอียด
1464. เลขที่คำขอ : 1803000412
วันที่ขอ : 9 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวนุชนาถ อุตสาหพานิช, นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโน, นายวุฒิศิลป์ วิฒิรณประเสริฐ
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รายละเอียด
1465. เลขที่คำขอ : 1803000413
วันที่ขอ : 9 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14262
เลขที่สิทธิบัตร : 14262
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือวัดผิวงานสำหรับซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพรัตน์ พรมมา
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รายละเอียด
1466. เลขที่คำขอ : 1803000414
วันที่ขอ : 9 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : 14261
เลขที่สิทธิบัตร : 14261
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องหั่นปลาเหยื่อ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกิตตินันท์ เทพเฉลิม, นายอนุวัต ศรีแก้ว, นายกึกก้อง พูนพานิช
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รายละเอียด
1467. เลขที่คำขอ : 1803000426
วันที่ขอ : 12 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางนฤมล เก่งกรีฑาพล
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รายละเอียด
1468. เลขที่คำขอ : 1803000427
วันที่ขอ : 12 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุมาลี บุญรังษี, นายวีรวุฒิ หนูช่วย, นายชาคริต สะแม
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รายละเอียด
1469. เลขที่คำขอ : 1803000428
วันที่ขอ : 12 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณปภัช สิงห์ทอง, นายฐาปกรณ์ นิลวิสุทธิกุล, นายนูรเด็น ดาโหะ, นางสาวกรุณา ต่วนปูเต๊ะ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
รายละเอียด
1470. เลขที่คำขอ : 1803000429
วันที่ขอ : 12 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวภัททนิตย์ ชูคง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รายละเอียด
 
         142    143    144    145    146  (147)   148    149    150    151         of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ