ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1471. เลขที่คำขอ : 1803000439
วันที่ขอ : 13 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14260
เลขที่สิทธิบัตร : 14260
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำความสะอาดหมวกนิรภัย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมงคล ธุระ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายละเอียด
1472. เลขที่คำขอ : 1803000440
วันที่ขอ : 13 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14219
เลขที่สิทธิบัตร : 14219
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดเครื่องทำข้าวหลามระบบขดลวด ความร้อนไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมงคล ธุระ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายละเอียด
1473. เลขที่คำขอ : 1803000441
วันที่ขอ : 13 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมงคล ธุระ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายละเอียด
1474. เลขที่คำขอ : 1803000645
วันที่ขอ : 15 มี.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14747
เลขที่สิทธิบัตร : 14747
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ไล่ลมเบรก แบบไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสิทธิชัย ศรีจันทร์, นางสาวสุกัญญา คนใจดี, นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รายละเอียด
1475. เลขที่คำขอ : 1803000781
วันที่ขอ : 2 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ , นางสาวสุกัญญา คนใจดี ,นางสาววรรัตน์ บูรณทอง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รายละเอียด
1476. เลขที่คำขอ : 1803000782
วันที่ขอ : 2 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์ , นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ,นายปุณย์วริศ วรยศตระกูล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รายละเอียด
1477. เลขที่คำขอ : 1803000783
วันที่ขอ : 2 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมนึก มังกะระ , นางชูศรี มังกะระ ,นางสาวกรองใจ อินภิบาล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รายละเอียด
1478. เลขที่คำขอ : 1803000800
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
เลขที่ประกาศ : 14912
เลขที่สิทธิบัตร : 14912
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์จัดท่าศีรษะสำหรับการผ่าตัดข้อไหล่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมนึก มังกะระ , นางชูศรี มังกะระ ,นางสาวกรองใจ อินภิบาล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รายละเอียด
1479. เลขที่คำขอ : 1803000803
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
เลขที่ประกาศ : 14914
เลขที่สิทธิบัตร : 14914
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เสริมไม้ค้ำยันสำหรับผู้ป่วยแขนและขาหักร่วมกัน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมนึก มังกะระ , นางชูศรี มังกะระ , นางสาวกรองใจ อินภิบาล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รายละเอียด
1480. เลขที่คำขอ : 1803000806
วันที่ขอ : 6 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
เลขที่ประกาศ : 14913
เลขที่สิทธิบัตร : 14913
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปอกเปลือกเงาะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปราณี เสนาสังข์ ,นางสร้อยทอง สุภาเลิศ ,นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ , นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู , นางสาวสุภาวรัตน์ สุระกิจ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รายละเอียด
 
         142    143    144    145    146    147  (148)   149    150    151         of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ