ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1491. เลขที่คำขอ : 1803000821
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รายละเอียด
1492. เลขที่คำขอ : 1803000822
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ ,นายพันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ , ว่าที่ร้อยตรีธนพันธ์ เนียมกลั่น , นายจักรพงษ์ เพชรประดับ , นายเสฏฐพล มาลา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
รายละเอียด
1493. เลขที่คำขอ : 1803000823
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางจีรารัตน์ เป็นสุข
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
รายละเอียด
1494. เลขที่คำขอ : 1803000824
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวรัศมี ตาหลวง
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
รายละเอียด
1495. เลขที่คำขอ : 1803000825
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รายละเอียด
1496. เลขที่คำขอ : 1803000840
วันที่ขอ : 5 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวนงลักษณ์ รุ่นเจริญ , นางธีรกานต์ ทับสุข , นางสาวอัจฉรารัตน์ มั่งคั่ง
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รายละเอียด
1497. เลขที่คำขอ : 1803000841
วันที่ขอ : 5 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสิงห์คม วุฒิชาติ , นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รายละเอียด
1498. เลขที่คำขอ : 1803000924
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์ , นายอภิรักษ์ อนาไชย , นายอนุศักดิ์ เสาวรส , นายวิทยา บุญรอด , นางสาวทัดทรวง พรหมบุญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด
1499. เลขที่คำขอ : 1803000925
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพรวิวาห์ กึกก้อง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รายละเอียด
1500. เลขที่คำขอ : 1803000926
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางแสงเดือน บุญมีจิว
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รายละเอียด
 
         142    143    144    145    146    147    148    149  (150)   151         of 152 page(s) 1512 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ