ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1501. เลขที่คำขอ : 1803000847
วันที่ขอ : 6 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2562
เลขที่ประกาศ : 15010
เลขที่สิทธิบัตร : 15010
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กระเป๋าสำหรับใส่ถุงเก็บปัสสาวะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพรวิวาห์ กึกก้อง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รายละเอียด
1502. เลขที่คำขอ : 1803000848
วันที่ขอ : 7 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพรวิวาห์ กึกก้อง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รายละเอียด
1503. เลขที่คำขอ : 1803000849
วันที่ขอ : 7 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพรวิวาห์ กึกก้อง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รายละเอียด
1504. เลขที่คำขอ : 1803000924
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14645
เลขที่สิทธิบัตร : 14645
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปรับระดับโคมไฟถนน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์ , นายอภิรักษ์ อนาไชย , นายอนุศักดิ์ เสาวรส , นายวิทยา บุญรอด , นางสาวทัดทรวง พรหมบุญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด
1505. เลขที่คำขอ : 1803000925
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพรวิวาห์ กึกก้อง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รายละเอียด
1506. เลขที่คำขอ : 1803000926
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางแสงเดือน บุญมีจิว
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รายละเอียด
1507. เลขที่คำขอ : 1803000927
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14644
เลขที่สิทธิบัตร : 14644
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ตีเกลียวสายไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์ , นายอนุศักดิ์ เสาวรส , นายอภิรักษ์ อนาไชย , นายวิทยา บุญรอด , นางสาวทัดทรวง พรหมบุญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด
1508. เลขที่คำขอ : 1803000928
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14648
เลขที่สิทธิบัตร : 14648
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิน้ำสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมศักดิ์ หมอแสง , นายปฏิภาณ บุระตะ , นายวรากร ดอกอินทร์ , นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1509. เลขที่คำขอ : 1803000929
วันที่ขอ : 19 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช , นางณัฏฐา โกวาช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1510. เลขที่คำขอ : 1803000930
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมยศ โลปวากุล , นางณัฏฐา โกวาช , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
 
         142    143    144    145    146    147    148    149    150  (151)        of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ