ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1501. เลขที่คำขอ : 1803000927
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวีระศักดิ์ สุวรรณขันธ์ , นายอนุศักดิ์ เสาวรส , นายอภิรักษ์ อนาไชย , นายวิทยา บุญรอด , นางสาวทัดทรวง พรหมบุญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด
1502. เลขที่คำขอ : 1803000928
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมศักดิ์ หมอแสง , นายปฏิภาณ บุระตะ , นายวรากร ดอกอินทร์ , นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1503. เลขที่คำขอ : 1803000929
วันที่ขอ : 19 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช , นางณัฏฐา โกวาช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1504. เลขที่คำขอ : 1803000930
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมยศ โลปวากุล , นางณัฏฐา โกวาช , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1505. เลขที่คำขอ : 1803000931
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์ , นางณัฏฐา โกวาช , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1506. เลขที่คำขอ : 1803000932
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รายละเอียด
1507. เลขที่คำขอ : 1803000933
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอุมาพร แขดอน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รายละเอียด
1508. เลขที่คำขอ : 1803000934
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอุมาพร แขดอน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รายละเอียด
1509. เลขที่คำขอ : 1803000935
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอคนิตย์ พลเสน , ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ชำนาญศิลป์ , นางสาวอารดา ทองโสภณ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รายละเอียด
1510. เลขที่คำขอ : 1803001049
วันที่ขอ : 2 พ.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปาริชาติ ทีจันทึก
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รายละเอียด
 
         142    143    144    145    146    147    148    149    150  (151)        of 152 page(s) 1512 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ