ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1511. เลขที่คำขอ : 1803000931
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์ , นางณัฏฐา โกวาช , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รายละเอียด
1512. เลขที่คำขอ : 1803000932
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รายละเอียด
1513. เลขที่คำขอ : 1803000933
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอุมาพร แขดอน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รายละเอียด
1514. เลขที่คำขอ : 1803000934
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอุมาพร แขดอน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รายละเอียด
1515. เลขที่คำขอ : 1803000935
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอคนิตย์ พลเสน , ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ชำนาญศิลป์ , นางสาวอารดา ทองโสภณ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รายละเอียด
1516. เลขที่คำขอ : 1803001049
วันที่ขอ : 2 พ.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปาริชาติ ทีจันทึก
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รายละเอียด
1517. เลขที่คำขอ : 1803001192
วันที่ขอ : 23 พ.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14752
เลขที่สิทธิบัตร : 14752
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดใบมีดตัดและริใบอ้อย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัชไชย ไร่สงวน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
รายละเอียด
1518. เลขที่คำขอ : 1803001235
วันที่ขอ : 30 พ.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รายละเอียด
1519. เลขที่คำขอ : 1803001492
วันที่ขอ : 3 ก.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
เลขที่ประกาศ : 14915
เลขที่สิทธิบัตร : 14915
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธีรพัฒน์ มิ่งภูษา
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รายละเอียด
1520. เลขที่คำขอ : 1803002516
วันที่ขอ : 30 ต.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายจารึก ไชยวงค์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
รายละเอียด
 
         143    144    145    146    147    148    149    150    151  (152)        of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ