ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
31. เลขที่คำขอ : 0503000192
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่ประกาศ : 1873
เลขที่สิทธิบัตร : 1873
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องช่วยป้อนอาหาร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัชวาล คำเพชรดี ,นายเจริญ บุญใบ ,นายประมวล มณีคุ้ม ,นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
32. เลขที่คำขอ : 0503000193
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่ประกาศ : 1874
เลขที่สิทธิบัตร : 1874
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รายละเอียด
33. เลขที่คำขอ : 0503000194
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1841
เลขที่สิทธิบัตร : 1841
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หมวกนิรภัย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณพพร พรอินทร์ ,นายมนตร์ชัย ราชกิจ ,นายอภิชาติ บงแก้ว ,นายสำราญชัย สุวรรณชัยรบ ,นายกิตติพงษ์ แก้วสมสิน ,นายอาทิตย์ ต่วนทอง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รายละเอียด
34. เลขที่คำขอ : 0503000195
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่ประกาศ : 1875
เลขที่สิทธิบัตร : 1875
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องยาแนว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุวัฒน์ อมรกล, นายวีรยุทธ บุตรมาตา, นาย ยุทธนา คันธานุกูล, นายเกียรติศักดิ์ ชูช่วย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
รายละเอียด
35. เลขที่คำขอ : 0503001428
วันที่ขอ : 14 พ.ย. 2548
วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2550
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : 3112
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือบริการดิสก์เบรก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมพร แจ้งแสง ,นายสุริยา เผด็จศึก
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รายละเอียด
36. เลขที่คำขอ : 0601001378
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2550
เลขที่ประกาศ : 83614
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายรุ่งทิวา สมรักษ์, นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์, นายทวีเกียรติ เอี่ยมจิตต์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รายละเอียด
37. เลขที่คำขอ : 0601001379
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2550
เลขที่ประกาศ : 83760
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขูดเส้นผลิตผลทางการเกษตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพอ เย็นมนัส, นายยงยุทธ สุคนธปฏิภาค, นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย, นางสาวณัฐภัทร์ เพชรงาม, นางสาวรัชณี วรรณสุทธิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
รายละเอียด
38. เลขที่คำขอ : 0601004447
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพิบูล ชวนชม ,นายวิเชียร กำทอง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายละเอียด
39. เลขที่คำขอ : 0601004448
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายแสงศร โสภา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รายละเอียด
40. เลขที่คำขอ : 0601004449
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องป้องกันการลืมถอดปลั๊กเตารีด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายขวัญชัย เนตรแสงศรี ,นายจิรายุทธ แก้วอาสา ,นายสุรชัย จันทรา
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเลย
รายละเอียด
 
         1    2    3  (4)   5    6    7    8    9    10         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ