ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
41. เลขที่คำขอ : 0601004450
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ตู้ควบคุมมอเตอร์ด้วยมโครคอนโทรลเลอร์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายถาวร หงษา ,นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รายละเอียด
42. เลขที่คำขอ : 0601004451
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องป้อนเนื้อนิรภัย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอดิศักดิ์ ไชยเพีย ,นายณัฐดนัย สีหะวงษ์ ,นายศราวุธ คุ้มไพฑูรย์ ,นายวัชรพงษ์ บัวเขียว
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเลย
รายละเอียด
43. เลขที่คำขอ : 0601004452
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ปืนอัดลมยิงลูกดอกยาสลบแบบอัดแรงดันจากภายนอก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมนตรี คนซื่อ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
รายละเอียด
44. เลขที่คำขอ : 0601004453
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91638
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเหลากระบอกข้าวหลาม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางภรภิพัด มูลไชย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
รายละเอียด
45. เลขที่คำขอ : 0601004454
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : โต๊ะติดผนังพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอภิชาต บงแก้ว ,นายณพพร พรอินทร์ ,นายวันชัย บุตรดา
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รายละเอียด
46. เลขที่คำขอ : 0601004455
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพีระพันธ์ รัตนมาลี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รายละเอียด
47. เลขที่คำขอ : 0601004456
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91639
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือปรับตั้งระยะวาล์วรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธีระพล บุญธรรม, ว่าที่ร้อยโท กังวานไพร เพชรสมบัติ, นายสุรชัย โกมาลย์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รายละเอียด
48. เลขที่คำขอ : 0601004457
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเจาะตัดผนังปูน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเอกชัย ศรีอาจ, นายปัญญา ซื่อสัตย์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รายละเอียด
49. เลขที่คำขอ : 0601004458
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91640
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ พรมทา, นายธนพัฒน์ บุตรอุดร, นายสำรวย โพธิสาย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รายละเอียด
50. เลขที่คำขอ : 0601004459
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91641
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือถอดประกอบวาล์ว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธนพงษ์ บุญรัมย์, นายอุกฤษฎ์ จรรยารัตนกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
 
         2    3    4  (5)   6    7    8    9    10    11         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ