ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
61. เลขที่คำขอ : 0601004470
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91652
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องล้างจานอัตโนมัติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุติ ชิ้นทอง, นายประชา ไทยยินดี, นายชัชวาล วงศ์เป็นพันธุ์, ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒ ชิ้นทอง, ณัฐวัฒน์ ท้าวไธสง
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
รายละเอียด
62. เลขที่คำขอ : 0601004471
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91653
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : รถพลังลม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชลณัฎฐ์ โพพิพัฒน์, นายมนตรี สุวรรณคำ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
รายละเอียด
63. เลขที่คำขอ : 0601004472
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดอินทรีย์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสหัส ชุ่มสูงเนิน, นายพรรษา ฉายกล้า, นายสงวน ศรีราม, ว่าที่พันตรี สุเมฆ ขาวงาม, นายธนชาติ รักรสหอม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รายละเอียด
64. เลขที่คำขอ : 0601004473
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91654
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระบบการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอดุลย์ ผิวผัน, นายสมพร เกตุพุดซา, นายอนุชา ชื่นจิตรชม
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รายละเอียด
65. เลขที่คำขอ : 0601004474
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91655
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : รถเก็บ-กวาดขยะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศักดิ์ชัย เลิศกุศลจิตต์, นายสันทัด จันทฤทธิ์, นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รายละเอียด
66. เลขที่คำขอ : 0601004475
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91656
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องสีข้าวที่ใช้ต้นกำลังจากการปั่นจักรยาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์, นายวัฒนา ศรีสุข, นายอินทร์ จงจำ, ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา, นายชัยวิทย์ คาวีเสถียร
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รายละเอียด
67. เลขที่คำขอ : 0601004476
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91657
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกริชเพชร ศิลาโชติ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รายละเอียด
68. เลขที่คำขอ : 0601004477
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91658
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพัฒน์ กัญญะสา
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
รายละเอียด
69. เลขที่คำขอ : 0601004478
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91659
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทอมู่ลี่ไม้ไผ่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายยงยุทธ จันทวารา, นายทองสุข วงษ์เล็ก
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
รายละเอียด
70. เลขที่คำขอ : 0601004479
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91660
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศระบบน้ำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธีรเดช ทิมา, นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์, นายยุทธพงษ์ ศรีทอง, นายชูชาติ ทองจันทร์ฮาด, นายวัชระ แก้วพรหม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รายละเอียด
 
         1    2    3    4    5    6  (7)   8    9    10         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ