ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
81. เลขที่คำขอ : 0601004523
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91671
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขจัดกลิ่นรองเท้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์, นายสุนทร ใครวงษ์, นายไพฑูรย์ บุญมั่ง, นางกฤษณา เฮ็งฉุน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รายละเอียด
82. เลขที่คำขอ : 0601004524
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91672
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องตรวจสอบออกซิเจนและระบบน้ำหมุนเวียนในบ่ออนุบาลปลา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชาญ จับฟั่น
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายละเอียด
83. เลขที่คำขอ : 0601004525
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91673
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุนทร ใครวงษ์, นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รายละเอียด
84. เลขที่คำขอ : 0601004526
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91674
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : รถจักรยานยนต์สองพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายหาญวุฒิ พรหมมา, นายสมภพ มงคล, นายเกรียงศักดิ์ ทับทิมโต
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายละเอียด
85. เลขที่คำขอ : 0601004527
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92103
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอบช้อน-ตะเกียบ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพฑูรย์ บุญมั่ง, นายไพโรจน์ สุขนิคม, นายประชุม เพ็ชรรัตน์, นายกฤษณา เฮ็งฉุน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รายละเอียด
86. เลขที่คำขอ : 0601004528
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2552
เลขที่ประกาศ : 98191
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกรองน้ำซักผ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมเกียรติ สุขปลั่ง, นายศุภชัย แตงอ่อน, นางอนัญพร อุดมเดช
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายละเอียด
87. เลขที่คำขอ : 0601004529
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 92273
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดพริกป่น
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอุบล คชวงษ์, นายสมศักดิ์ คำสนิท
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รายละเอียด
88. เลขที่คำขอ : 0601004530
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2552
เลขที่ประกาศ : 98192
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบช่วยซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์และจอมอนิเตอร์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชาญ จับฟั่น
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รายละเอียด
89. เลขที่คำขอ : 0601004531
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92104
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขัดผิวหน่อไม้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชาคริต สุริยะฉาย, นายอมรเทพ อ่อนศรี, นายสมเกียรติ แม้นพยัคฆ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รายละเอียด
90. เลขที่คำขอ : 0601004532
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92105
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรีชา ชาญกาลี, นายอนุชา วิจารณ์, นางเบญจมาศ อ๊อกเวชะ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รายละเอียด
 
         1    2    3    4    5    6    7    8  (9)   10         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ