จำแนกตามปี
รายงานสรุปการขอสิทธิบัตร จำแนกรายปี
ลำดับปีจำนวน
1. 2559 155
2. 2558 131
3. 2557 89
4. 2556 79
5. 2555 76
6. 2554 62
รวมทั้งหมด 1,364
 
       (1)   2    3         of 3 page(s) 14 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ