จำแนกตามปี
รายงานสรุปการขอสิทธิบัตร จำแนกรายปี
ลำดับปีจำนวน
1. 2560 16
2. 2559 156
3. 2558 131
4. 2557 89
5. 2556 79
6. 2555 76
รวมทั้งหมด 1,381
 
       (1)   2    3         of 3 page(s) 15 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ