จำแนกตามปี
รายงานสรุปการขอสิทธิบัตร จำแนกรายปี
ลำดับปีจำนวน
1. 2561 136
2. 2560 17
3. 2559 156
4. 2558 131
5. 2557 89
6. 2556 79
รวมทั้งหมด 1,518
 
       (1)   2    3         of 3 page(s) 16 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ