จำแนกตามปี
รายงานสรุปการขอสิทธิบัตร จำแนกรายปี
ลำดับปีจำนวน
7. 2554 62
8. 2553 50
9. 2552 40
10. 2551 165
11. 2550 79
12. 2549 402
รวมทั้งหมด 1,381
 
         1  (2)   3         of 3 page(s) 15 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ