จำแนกตามปี
รายงานสรุปการขอสิทธิบัตร จำแนกรายปี
ลำดับปีจำนวน
7. 2555 76
8. 2554 62
9. 2553 50
10. 2552 40
11. 2551 165
12. 2550 79
รวมทั้งหมด 1,518
 
         1  (2)   3         of 3 page(s) 16 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ