จำแนกตามปี
รายงานสรุปการขอสิทธิบัตร จำแนกรายปี
ลำดับปีจำนวน
13. 2549 402
14. 2548 15
15. 2547 20
16. 2546 1
รวมทั้งหมด 1,518
 
         1    2  (3)        of 3 page(s) 16 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ