รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เดือนมกราคม 2560
6 ก.พ. 2560
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เดือนมกราคม 2560 (30 มกราคม 2560) ดังนี้ 1.อุปกรณ์ตัดใบอ้อย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เลขคำขอ 1603000491 เลขรับจดทะเบียน 12361 /2.อุปกรณ์เกลี่ยหน้าแผ่นแป้ง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เลขที่คำขอ 1603001612 เลขรับจดทะเบียน 12362 / 3.อุปกรณ์นวดสุขภาพแบบใบพาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เลขที่คำขอ 1603001613 เลขรับจดทะเบียน 12363 / 4.อุปกรณ์สุ่มตรวจเม็ดยา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เลขที่คำขอ 1603001708 เลขรับจดทะเบียน 12364 / 5.ชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เลขที่คำขอ 1603001741 เลขรับจดทะเบียน 12365 / 6. มีดตัดลูกสับปะรด วิทยาลัยการอาชีพปะเหลีย เลขที่คำขอ 1603001760 เลขที่รับจดทะเบียน 12366
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ