ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
28 ส.ค. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 1. เครื่องรีดผ้าแบบลูกกลิ้งด้วยขดลวดไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เลขที่คำขอ 1603001652 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13020 / 2.เครื่องสลัดน้ำมันและทอดด้วยระบบลมร้อน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เลขที่คำขอ 1603001679 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13021 3. เครื่องคัดไข่อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เลขที่คำขอ 1603001908 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13022 / 4.เครื่องเตือนผู้สูงอายุกินยา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เลขที่คำขอ 1603001919 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13023 / 5. แยมผลไม้จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เลขที่คำขอ 1603001947 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13024
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ