ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประจำเดือนกันยายน 2560
18 ธ.ค. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ 1.อุปกรณ์สานแพไม้ไผ่ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เลขที่คำขอ 1603001622 เลขที่รับจดทะเบียน 13088 / 2.กรรมวิธีการผลิตแคบหมูรสน้ำพริกตาแดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1603001961 เลขที่รับจดทะเบียน 13089 / 3.สูตรผสมปลาสวายสามรส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่คำขอ 1603001946 เลขที่รับจดทะเบียน 13090 / 4.เครื่องแกะข้าวโพด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เลขที่คำขอ 1603001710 เลขที่รับจดทะเบียน 13091 / 5.เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนสำหรับรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เลขที่คำขอ 1603001696 เลขที่รับจดทะเบียน 13092 / 6.อุปกรณ์ขุดมันสำปะหลัง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เลขที่คำขอ 1603001695 เลขที่รับจดทะเบียน 13093
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ