ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561
29 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จำนวน 11 ผลงาน ดังนีี้ 1.ผลิตภัณฑ์สำหรับหมักเนื้อสัตว์ที่มีสับปะรดเป็นส่วนประกอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เลขที่คำขอ 1703000348 เลขรับจดทะเบียน 13678 / 2.น้ำผัดไทยมะม่วงเสริมฟักข้าว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เลขที่คำขอ 1703000347 เลขรับจดทะเบียน 13679 / 3.อุปกรณ์ช่วยประคองหัวพ่นแรงดันสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เลขที่คำขอ 1603001881 เลขรับจดทะเบียน 13680 / 4.มือหมุนทดแรงสตาร์ทเครื่องยนต์เล็กดีเซล (คูโบต้า) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เลขที่คำขอ 1603001830 เลขรับจดทะเบียน 13681 / 5. เตาถ่านพับได้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เลขที่คำขอ 1603001829 เลขรับจดทะเบียน 13682 / 6. สากหมุน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เลขที่คำขอ 1603001828 เลขรับจดทะเบียน 13683 / 7. เครื่องผลิตไขผึ้งแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เลขที่คำขอ 1603001826 เลขรับจดทะเบียน 13684 / 8. หัวเจาะมะพร้าวอ่อน วิทยาลัยเทคนิคพังงา เลขที่คำขอ 1603001767 เลขรับจดทะเบียน 13685 / 9. อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดฝาหม้อน้ำรถยนต์ (Radiator opener) วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี เลขที่คำขอ 1603001763 เลขรับจดทะเบียน 13686 / 10. ชุดระบบส่งน้ำพลังงานผสมผสาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เลขที่คำขอ 1603001749 เลขรับจดทะเบียน 13687 / 11. อุปกรณ์ช่วยถอนวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่คำขอ 1603001748 เลขรับจดทะเบียน 13688 ทั้งนี้ หากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้กับผู้ประดิษฐ์และสถานศึกษาต่อไป
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ