รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คำขอ)
18 ก.ย. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินแจ้งให้ชำระค่าประกาศและรับจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 จำนวน 8 คำขอ ดังนี้ 1.กระบวนการทำข้าวสุกเร็ว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เลขที่คำขอ 1503002235 เลขที่อนุสิทธิบัตร14346 / 2.กรรมวิธีการผลิตเนื้อผลปาล์มฟอกซ์เทลเชื่อมอบแห้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1603001960 เลขที่อนุสิทธิบัตร14347 / 3. อุปกรณ์เสริมกันลื่นรองเท้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เลขที่คำขอ 1803000047 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14348 / 4. อุปกรณ์ช่วยจับกิ๊บเดินสายไฟ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เลขที่คำขอ 1803000048 เลขที่อนุสิทธิบัตร14349 / 5. มีดหั่นแป้งปาท่องโก่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เลขที่คำขอ1803000050 เลขที่อนุสิทธิบัตร14350/ 6. อุปกรณ์ฉีกผลทุเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เลขที่คำขอ 1803000051 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14351 / 7. อุปกรณ์เปิดฝาหม้อน้ำ(ขณะเครื่องร้อน) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เลขที่คำขอ 1803000052 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14352 / 8. ขาเทียมช่วยพยุงข้อเท้าแพลง วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เลขที่คำขอ1803000112 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14353 ทั้งนี้หากได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรแล้ว กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการสำเนาเอกสารทั้งหมดและจัดส่งให้ผู้ประดิษฐ์และสถานศึกษาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ