ปากกาจับงานเชื่อมฉาก
  
เลขที่คำขอ 0403000095
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1476
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1476
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ปากกาจับงานเชื่อมฉาก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพงษ์ดิตร วิริยพลปรีชา ,นายเทียนชัย คละประสงค์
บทสรุปการประดิษฐ์ : ปากกาจับงานเชื่อมฉากที่มีลักษณะฐาน ก้ามปูเซาะร่อง ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. ปากกาจับงานเชื่อมฉาก มีลักษณะเป็นฐานก้ามปู (3) ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ