ที่ทับกระดาษ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0602000880
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ที่ทับกระดาษ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ