บรรจุภัณฑ์
  
เลขที่คำขอ 0602000882
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
เลขที่ประกาศ : 97212
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2552
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : บรรจุภัณฑ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวรฐ อัศวลาภสกุล
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ