เครื่องเติมปุ๋ยในแปลงเกษตรจากฟางข้าว
  
เลขที่คำขอ 0403000096
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1477
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1477
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเติมปุ๋ยในแปลงเกษตรจากฟางข้าว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องเติมปุ๋ยในแปลงเกษตรจากฟางข้าว ประกอบด้วยชุด ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องเติมปุ๋ยในแปลงเกษตรจากฟางข้าว มีลักษณะเฉ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ