เครื่องส่งลวดนำสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
  
เลขที่คำขอ 0403000100
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1481
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1481
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องส่งลวดนำสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอุทัย สุมามาลย์
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องส่งลวดนำสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ประกอบด้วยกลไกส่ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องส่งลวดนำสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ประกอบด้วยชุด ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ