ยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 1803000928
วันที่ขอ : 18 เม.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมศักดิ์ หมอแสง , นายปฏิภาณ บุระตะ , นายวรากร ดอกอินทร์ , นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ