ยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 1803000929
วันที่ขอ : 19 เม.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย , นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช , นางณัฏฐา โกวาช
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ