ยังไม่ประกาศโฆษณา
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 1803001049
วันที่ขอ : 2 พ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปาริชาติ ทีจันทึก
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ