เครื่องจับแมลงวัน
  
เลขที่คำขอ 0403000101
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1482
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1482
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องจับแมลงวัน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิวิทย์ บุญเจริญ, นายสุเวช อินทระ
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องจับแมลงวันตามการประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นเครื ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องจับแมลงวันประกอบด้วยโครงเครื่องมีลักษณะ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ