เตาพับเก็บได้
  
เลขที่คำขอ 0503000190
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1839
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1839
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เตาพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรศักดิ์ คงยวง, นายปัญญา สีแสง, นายณฤทธิ์ม่วงมา, นาย ชลอประยูรพันธ์, นาย สุรศักดิ์คงยวง
บทสรุปการประดิษฐ์ : เตาพับเก็บได้เป็นเตาที่สามารถพับเก็บได้จากทางผนัง ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เตาพับเก็บได้ มีลักษณะเฉพาะที่ประกอบด้วยที่ประ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ