เครื่องยาแนว
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000195
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1875
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1875
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องยาแนว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุวัฒน์ อมรกล, นายวีรยุทธ บุตรมาตา, นาย ยุทธนา คันธานุกูล, นายเกียรติศักดิ์ ชูช่วย
บทสรุปการประดิษฐ์ : การประดิษฐ์นี้ได้จัดให้มีเครื่องยาแนวซึ่งจะทำหน้าท ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องยาแนวมีลักษณะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก (1) ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ