เครื่องขูดเส้นผลิตผลทางการเกษตร
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601001379
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
เลขที่ประกาศ : 83760
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2550
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขูดเส้นผลิตผลทางการเกษตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพอ เย็นมนัส, นายยงยุทธ สุคนธปฏิภาค, นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย, นางสาวณัฐภัทร์ เพชรงาม, นางสาวรัชณี วรรณสุทธิ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องขูดเส้นผลิตผลทางการเกษตรเครื่องนี้จะทำงานด้ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องขูดผลิตผลทางการเกษตร มีลักษณะเฉพาะประกอบ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ