เครื่องกลั่นและแยกน้ำมันหอมระเหย
  
เลขที่คำขอ 0401000360
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 65819
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 22825
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นและแยกน้ำมันหอมระเหย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมชาย แคฝอย ,นายสุริยาวุธ ทองเที่ยง ,นายอุปกรณ์ เกษม ,นายไพโรจน์ อนงคณะศักดิ์ ,นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นและแยกน้ำมันหอมระเหย ตามการประดิษฐ์นี้ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องกลั่นและแยกน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยส่วนป ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ