เครื่องป้อนเนื้อนิรภัย
  
เลขที่คำขอ 0601004451
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องป้อนเนื้อนิรภัย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอดิศักดิ์ ไชยเพีย ,นายณัฐดนัย สีหะวงษ์ ,นายศราวุธ คุ้มไพฑูรย์ ,นายวัชรพงษ์ บัวเขียว
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ