อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004458
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91640
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ พรมทา, นายธนพัฒน์ บุตรอุดร, นายสำรวย โพธิสาย
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับนึ่งใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนี่ยวที่มีลักษ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์สำหรับนึ่งมีลักษณะประกอบด้วยสองส่วนคือ ส ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ