อุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับลูกประคบ
  
เลขที่คำขอ 0402000363
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 78964
วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2549
เลขที่สิทธิบัตร : 24130
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับลูกประคบ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวันเพ็ญ จิตต์เจริญธรรม ,นางสาวกุญชรี เต็มเปี่ยม ,นางสาวสุมนทิพย์ แสงไพโรจน์ ,นางอารี ด้วงกำเหนิด
บทสรุปการประดิษฐ์ :
เอกสารถือสิทธิ์ : ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่รูปร่าง ลักษณะข ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ