เครื่องล้างจานอัตโนมัติ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004470
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91652
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องล้างจานอัตโนมัติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุติ ชิ้นทอง, นายประชา ไทยยินดี, นายชัชวาล วงศ์เป็นพันธุ์, ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒ ชิ้นทอง, ณัฐวัฒน์ ท้าวไธสง
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องล้างจานอัตโนมัติจะมีชุดควบคุมการทำงานซึ่งปร ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องล้างงานอัตโนมัติ มีลักษณะเป็นตู้ผนังปิดป ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ