รถพลังลม
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004471
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91653
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถพลังลม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชลณัฎฐ์ โพพิพัฒน์, นายมนตรี สุวรรณคำ
บทสรุปการประดิษฐ์ : รถพลังลมที่ประกอบด้วย ถังสะสมแรงดันลมชุดปรับปรุงคุ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. รถพลังลมที่ประกอบด้วย ถังสะสมแรงดันมีท่อต่อ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ