เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดอินทรีย์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004472
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดอินทรีย์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสหัส ชุ่มสูงเนิน, นายพรรษา ฉายกล้า, นายสงวน ศรีราม, ว่าที่พันตรี สุเมฆ ขาวงาม, นายธนชาติ รักรสหอม
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ