เครื่องสีข้าวที่ใช้ต้นกำลังจากการปั่นจักรยาน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004475
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91656
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องสีข้าวที่ใช้ต้นกำลังจากการปั่นจักรยาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์, นายวัฒนา ศรีสุข, นายอินทร์ จงจำ, ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา, นายชัยวิทย์ คาวีเสถียร
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องสีข้าวเพื่อสุขภาพตามการประดิษฐ์นี้จะมีลักษณ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องสีข้าวที่ใช้ต้นกำลังจากการปั่นจักรยานมีล ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ