เครื่องย่อยมูลสัตว์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004480
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91661
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องย่อยมูลสัตว์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนโรดม เพชรโรจน์, นายจักรพันธ์ ยอดประทุม, นายอาทิตย์ เนื้อจันทรา
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องย่อยมูลสัตว์ตามการประดิษฐ์ ใช้สำหรับย่อยมูล ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องย่อมูลสัตว์ มีลักษณะพิเศษที่ประกอบด้วย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ