แท่นบรรยายปรับระดับความสูงได้
  
เลขที่คำขอ 0403000093
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1474
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1474
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : แท่นบรรยายปรับระดับความสูงได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศิพัฒน์ เรียงรุ่งโรจน์, นายนาวิน อินทรีย์วงศ์, นายสุธี ไทยเกิด, นายเซฟ ดีศรีเมือง, นายศรศิลป์ บุญอิ่ม
บทสรุปการประดิษฐ์ : แท่นบรรยายปรับระดับความสูงได้นี้ ประกอบด้วย โครงสร ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. แท่นบรรยายปรับระดับมีลักษณะเฉพาะที่ประกอบด้วยแท ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ